Šta je PLAN?

Nacionalna strategija za razvoj – takođe poznata kao PLAN – predstavlja sveobuhvatan pristup za prevazilaženje najkritičnijih razvojnih izazova na Kosovu. Ovo je dokument koji će u sebi sadržati skup „prioritetnih prioriteta”za sprovođenje, koji će Kosovo, u narednih pet godina (2016-2021),usmeriti ka putanji ubrzanog ekonomskog rasta i poboljšanju životnogstandarda. Premijer Kosova i Vlada Republike Kosovo su 3. juna 2015. godine započeli sa izradom PLAN-a. Svrha je da se pripremi dokument koji će uživati podršku širokog spektra saradnika i koji će postati sporazumna mapa puta za dalji razvoj kosovske privrede. Ovo je plan na čijoj pripremi i primeni ćemo raditi zajedno –kao Vlada i kao građani Kosova.

PLAN nije statični dokumenat niti je recept protiv svih poteškoća s kojima se naša privreda i društvo suočavaju. Umesto toga, dokument je izrađen kao dinamična platforma konsultacija i dogovaranja o nekoliko najvažnijih prioriteta između svih ključnihaktera – Vlade, Skupštine, civilnog društva i razvojnih partnera Kosova. Drugim rečima, PLAN je prezentacija kosovskih kritičnih faktora uspeha za privredni rast i otvaranje novih radnih mesta. Zato je broj prioriteta, koji će se nalaziti u PLAN-u, ograničen, pošto su naši izvori i kapaciteti za njihovo sprovođenje, isto tako ograničeni. Istovremeno, potrudićemo se da obezbedimo da su sve mere, izabrane za status „Prioritetnih prioriteta“, sprovedene. Ideje za nacionalni razvoj koje nisu obuhvaćene u okviru PLAN-a su podjednako važne, ali na tim će se idejama raditi putem različitih sektorskih strategija. 

Punë (rad) – ljudski kapital
Ligj (zakon) – vladavina zakona
Afarizëm (poslovanje) – konkurentnost
Ndërtim (izgradnja) - infrastruktura

Nacionalna strategija za razvoj se u strukturnom aspektu deli na četiri stuba: ljudski kapital, vladavinu zakona, konkurentnost i infrastrukturu. Nazivi sektora, predstavljenih na nivou ovih stubova na albanskom jeziku, se savršeno odnose sa rečima koje simbolično predstavljaju ove stubove. Zato i reč PLAN dobija dublji smisao.